Zanim zdobędziesz upragnione prawo jazdy, oprócz egzaminu teoretycznego i praktycznego musisz również przejść badania lekarskie. Jeśli lekarz nie będzie miał zastrzeżeń – możesz przystąpić do kursu i egzaminu. Starając się o prawo jazdy, trzeba spełnić kilka kryteriów. Jednym z nich jest stwierdzenie przeciwwskazań zdrowotnych. Tej medycznej weryfikacji dokonuje uprawniony lekarz, który orzeka o stanie zdrowia przyszłego kierowcy.

Kto musi?

Pozytywną opinię lekarza musi posiadać osoba starająca się pierwszy raz o prawo jazdy kategorii AM, A, A1, A2, B, B1, B+E, C, C1, C+E, D, D1, D1+E i T, a także o jego przedłużenie bądź przywrócenie uprawień do kierowania pojazdami, które zostały cofnięte ze względu na stan zdrowia.

Oprócz tego jest to warunek, który muszą spełnić osoby starające się o zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub tymi, które przewożą wartości pieniężne. Gdy tego typu dokumenty mają przedłużaną ważność, również trzeba przejść badanie lekarskie.

W jakim zakresie?

Badanie przeprowadzane są w zakresie narządów: wzroku, słuchu i równowagi oraz układów: ruchu, sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego (w tym padaczki), a także czynności nerek oraz cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii. Oprócz tego lekarz bada stan psychiczny i to, czy przyszły kierowca nie zdradza objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych lub ich nadużywanie.

Opinia lekarska dotyczy też problemu stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami oraz innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Dodatkowe badania

Są pewne kategorie, które wymagają dodatkowych badań. Dzieje się tak np. w przypadku osób starających się o prawo jazdy kategorii C i C+E. Wówczas niezbędne jest badanie psychologiczne kierowców w ramach psychologii transportu, będące podstawą do wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Jest ono obowiązkowe w przypadku kierowców zawodowych i powtarza się je co 5 lat lub co 30 miesięcy – u kierowców powyżej 60. roku życia.

Psycholog przeprowadza wywiad bezpośredni i obserwację. Bada m.in. sprawność intelektualną, poznawczą, psychomotoryczną oraz osobowość i temperament. Jeśli lekarz będzie miał jakieś zastrzeżenia, może nie wydać pozytywnej opinii lub wprowadzić do prawa jazdy pewne ograniczenia. To ostatnie nie oznacza dyskwalifikacji – jeżeli będzie to np. wada wzroku, to zostanie ona po prostu zaznaczona w dokumencie.

Warto też pamiętać o tym, że badania lekarskie są odpłatne. Wyjątkiem są m.in. te, które pokrywane są z budżetu państwa. Z tego przywileju mogą skorzystać osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.